รายนามผู้บริจาคสร้างหนังสือ ทำมาอย่างฮะ รวมเล่ม ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นายชาคริต - อุไร สุขชาญไชย และครอบครัว ๒,๕๐๐ บาท, ครอบครัวบุณยทรัพย์ ๑,๐๐๐ บาท, ครอบครัวภาสุนันท์ ๑,๐๐๐ บาท และค่าซอง+ค่าพิมพ์ ๒,๐๐๐ ซอง, ครอบคร