ที่ ๐๐๑/๕๒
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ พิมพ์คู่มือเตรียมสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท เป็นธรรมทาน,
เจริญพร พุทธบริษัททั้งหลาย,

อาตมภาพพระอัครกิตติ์ ธมฺมสโร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นนักธรรมเอก ได้ริเริ่มจัดทำคู่มือเตรียมสอบนักธรรมตรีขึ้น ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อน เบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการเตรียมสอบของตนเอง ต่อมาพบว่า มีพระภิกษุสามเณรจำนวนไม่น้อย มีปัญหาในการเตรียมตัวสอบเช่นเดียวกับข้าพเจ้า จึงดำริจักทำแจกเป็นธรรมทาน โดยในช่วงแรก ยังไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ บ้างก็ใช้วิธีถ่ายเอกสารแจก บ้างก็ส่งไปให้ญาติโยมช่วยกันถ่ายเอกสารแจกกันออกไป ภายหลังพบว่า ถ้าส่งโรงพิมพ์ พิมพ์ทีละมาก ๆ ราคาต่อเล่ม ถูกกว่าถ่ายเอกสารเสียอีก รูปเล่มก็สวยกว่า คงทนถาวรกว่า อาจส่งต่อให้พระภิกษุสามเณรรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ใช้ด้วย ปีก่อนจึงจัดหาทุนมาพิมพ์จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม แจกทั่วประเทศ ปรากฏว่า ไม่พอแจก ได้เพียงประมาณ ๑๔ จังหวัดที่อยู่ห่างไกลเท่านั้น

 

 

 

 

ปีที่แล้ว อาตมภาพได้ขึ้นมาเรียนในชั้นนักธรรมโท จึงจัดทำคู่มือเตรียมสอบนักธรรมโทขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพิ่งสำเร็จลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ นี้เอง ใช้เวลารวบรวมแนวข้อสอบ และสรุปเนื้อหา ถึงหนึ่งปีเศษ ซึ่งมีผลตอบรับอย่างเป็นรูปธรรมจากการแจกคู่มือเตรียมสอบนักธรรมตรีจาก พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ว่า อ.ทองผาภูมิ มีผู้เข้าสอบนักธรรมตรีจำนวน ๑๒ รูป ผ่านทั้งหมด มากเป็นประวัติการณ์ และร้อยละผู้สอบได้ สูงที่สุดใน จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

ในปีนี้ อาตมภาพจึงดำริจักจัดพิมพ์คู่มือเตรียมสอบนักธรรมตรี และนักธรรมโท เพิ่มเติมอีกอย่างละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกไปยังวัดในต่างจังหวัดที่ยากจน และห่างไกล ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประโยชน์อันจักเกิดจากคู่มือเตรียมสอบนี้ นอกจากจักช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทราบแนวทางข้อสอบได้รู้ว่า ส่วนใดสำคัญมาก ส่วนใดสำคัญน้อยแล้ว ยังเป็นกำลังใจอย่างสูงแก่เพื่อนพระภิกษุสามเณรด้วย เพราะอาตมภาพได้ย่นย่อลงจากหนังสือหนาประมาณ ๗๐๐ หน้า กับเล่มบาง ๆ อีก ๓ เล่ม เหลือเป็นเล่มบาง ๆ หกสิบกว่าหน้า ขนาด A5 ผู้เรียนเห็นแล้วมีกำลังใจอ่านหนังสือ และจากการออกตระเวนไปตามต่างจังหวัดมาหลายแห่ง พบว่า พระในต่างจังหวัดห่างไกล ไม่ค่อยได้ศึกษาพระธรรมวินัย แล้วเลยปฏิบัติย่อหย่อน ส่วนหนึ่งก็ยากจนไม่มีหนังสือเรียน ส่วนหนึ่งก็อยู่ห่างไกล ส่วนหนึ่งก็เห็นขนาดหนังสือแล้วท้อใจไม่อยากเรียน อีกส่วนหนึ่งสอบไม่ผ่านหลายรอบ หมดกำลังใจเลิกเรียนไป คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ จักช่วยบรรเทาปัญหาที่กล่าวมาได้เป็นอย่างดี

การสร้างพระพุทธรูปข