กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

มีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม นำวัตถุธาตุมาถวายข้าพเจ้า หน้าตาเป็นอย่างนี้