คำเตือน : ผู้ที่จะนำหลักการนี้ไปใช้ ต้องมีวินัยการเงินอย่างยิ่ง และไม่ประมาท

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ออกบัตรนิสัยเสีย ไม่ได้ชี้ชวนให้หันมาใช้บัตรนิสัยเสียกันมาก ๆ นะ ครับ แค่ีอยากชี้ให้เห็นเทคนิคการใช้บัตรนิสัยเสียด้านสว่างบ้าง