นิทานรักชาติ ตอนที่ ๒

posted on 19 Oct 2008 12:54 by akkarakitt in Experience

เอ้าหลาน ๆ ทั้งหลาย ได้เวลาเล่านิทานอีกแล้ว ล้อมวงกันเข้ามา วันนี้หลวงตาก็จะเล่านิทานรักชาติ ต่อจากเมื่อวานอะนะ ตอนที่แล้ว ว่ามาถึงรัชกาลที่ ๒๑ แห่งเชียงแสน หรือโยนกนคร เราไปต่อกันที่รัชกาลที่ ๒๒ เลยนะ

เวลาหลวงตาเล่านิทานไป หลาน ๆ ก็ทำใจให้สงบ แล้วนึกภาพตามไปด้วยนะ การนึกภาพตามไปด้วย มันก็เป็นการทำสมาธิชนิดหนึ่งนั่นละ หากเราจดจ่ออยู่กับการอ่าน นึกภาพตามโดยจิตไม่ไปวอกแว่กคิดเรื่องอื่น นั่นก็ถือว่าจิตตั้งมั่น สมาธินั่นแปลว่าจิตตั้งมั่นนะหลานเอ้ย... การทำสมาธินั้น เราทำให้ได้ทุกเวลานะ จะเป็นเฉพาะเวลาค่ำ เวลาเช้ามืด เวลาสงัดนั้นไม่ได้ ต้องใช้ให้ได้ทุกขณะจิต ทุกอิริยาบท ทุกอาการ และทุกสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาล้อมเราอยู่

ให้ดูตัวอย่าง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับพราหมณ์ ซึ่งพราหมณ์มาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "พระอริยะนี่ต้องการสถา