สมควรแก่เวลาแล้ว ก็ขอกราบลาพระอาจารย์ ท่านยังมีเมตตา ให้เช็คของขวัญมูลค่า ๕๐๐.- บาท ไว้เพื่อเป็นค่ารถกลับวัดเมื่อสิ้นการธุดงค์ด้วย ไม่อยากขัดศรัทธาท่านเล้ย เพราะจริงแล้วการธุดงค์ ก็จะสิ้นสุดในวันนี้นั่นแล จะปฏิเสธก็กลัวเสียกำลังใจ ด้วยท่านอุตส่าห์ไม่ให้เป็นเงิน ไปแลกเป็นตั๋วเงิน ซึ่งพระธุดงค์รับไ